Privacy

Juridische informatie

Neem voor vragen of verzoeken contact met ons op via e-mailadres: contact@personalmatchmaker.eu.

De toegang tot onze website staat, na voorafgaande acceptatie, gratis ter beschikking van de GEBRUIKERS die uitdrukkelijk en zonder voorbehoud deze ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN accepteren die van kracht worden op het moment van toegang, en welke voorwaarden de GEBRUIKERS zorgvuldig tot zich dienen te nemen.

Als een GEBRUIKER onze website, de inhoud, of diensten ervan gebruikt, aanvaardt hij/zij uitdrukkelijk de algemene gebruiksvoorwaarden. Als de GEBRUIKER niet akkoord gaat met de huidige gebruiksvoorwaarden dient hij/zij zich te onthouden van het gebruik van deze website.

Wij kunnen op elk moment de weergave en configuratie van onze website veranderen, diensten uitbreiden of inkrimpen, of deze helemaal van het de website verwijderen, evenals de geleverde diensten en inhoud, dit alles eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving.

A. – Intellectueel eigendom

Alle inhoud, teksten, afbeeldingen, handelsmerken en broncodes zijn eigendom van ons of van derden van wie we de exploitatierechten hebben verkregen, en worden beschermd door intellectuele en industriële eigendomsrechten.

De gebruiker heeft alleen recht op privégebruik, zonder winstoogmerk, en heeft uitdrukkelijke toestemming nodig om het recht van de eigenaar te wijzigen, reproduceren, exploiteren, distribueren of uit te oefenen.

B. – Voorwaarden van toegang

De toegang tot onze website is gratis en vereist geen abonnement of voorafgaande registratie. Voor bepaalde diensten is de toegang echter beperkt tot gebruikers die een registratieproces moeten doorlopen en/of zich dienen te identificeren met behulp van een wachtwoord.

Het is niet toegestaan om de diensten op deze website aan te bieden aan personen onder de 18 jaar.

Door het invoeren en inzenden van persoonlijke gegevens accepteert de GEBRUIKER uitdrukkelijk ons privacybeleid.

De gebruiker dient onze website alleen te goeder trouw te gebruiken, en de normen in verband met de openbare orde alsmede deze algemene gebruiksvoorwaarden te respecteren. Toegang tot onze website geschiedt onder de uitsluitende en exclusieve verantwoordelijkheid van de gebruiker die in alle gevallen aansprakelijk is voor alle schade die wordt toegebracht aan derden of aan ons.

In verband met mogelijke controle inzake de informatie, inhoud en diensten op andere websites die toegankelijk zijn via links op onze website, willen wij u mededelen dat wij vrijgesteld zijn van elke aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die voort kan vloeien uit het gebruik door de gebruiker van deze website, buiten ons bedrijf om.

C. – Privacybeleid

Vertrouwelijkheid en veiligheid zijn de belangrijkste waarden van PERSONAL MATCHMAKER, en daarom garanderen wij te allen tijde de privacy van de Gebruiker en verzamelen we geen onnodige informatie. Wij verstrekken u graag alle benodigde informatie over ons Privacybeleid met betrekking tot de persoonlijke gegevens die we verzamelen, inclusief uitleg over:

  • Wie verantwoordelijk is voor de verwerking van uw gegevens.
  • Voor welke doeleinden we de gevraagde gegevens verzamelen.
  • Wat de legitimiteit van de verwerking is.
  • Hoe lang we de gegevens bewaren.
  • Met welke ontvangers uw gegevens worden gedeeld.
  • Wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt uitoefenen.

1. DE VERANTWOORDELIJKE: ZIE GEGEVENS IN DE AANHEF VAN DIT DOCUMENT.

2. DOEL, LEGITIMERING VAN DE GEGEVENSVERWERKING EN HET BEWAREN VAN GEGEVENS GESCHIEDT DOOR:

CONTACTFORMULIER.

Doel: Als u het acceptatievakje aanvinkt heeft u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen en uw verzoeken om informatie te beantwoorden te krijgen, evenals om ons berichten te sturen over onze producten, diensten en activiteiten, ook langs elektronische weg (e-mail, sms, WhatsApp).
LegitimatieDoor het aanvinken van het acceptatievlakje op ons contactformulier geeft de gebruiker toestemming voor het verzenden van informatie.
Bewaartijd: Totdat uw verzoek via ons formulier of per e-mail is beantwoord en er geen sprake is van nieuwe verzoeken, en in het geval u akkoord bent gegaan met het ontvangen van commerciële berichten totdat u ons om intrekking verzoekt.

VERZENDEN VAN E-MAILS.
DoelHet beantwoorden van uw verzoeken om informatie, reacties op uw verzoeken, en het beantwoorden van uw vragen of twijfels. In geval we uw cv hebben ontvangen kunnen de gegevens erop worden gebruikt als onderdeel van onze selectieprocedures.
Legitimatie: Toestemming van de gebruiker om informatie op te vragen per e-mail en/of, indien van toepassing, ons informatie en een cv toe te sturen.
Bewaartijd: Totdat uw verzoek per e-mail is beantwoord en er geen sprake is van nieuwe verzoeken. De gegevens van uw cv kunnen gedurende 1 jaar worden bewaard voor toekomstige procedures ter selectie van personeel.

REGISTRATIE GEBRUIKERS / DIENSTVERLENING
DoelHet verzamelen van uw gegevens en persoonlijke informatie om een gebruikersprofiel op te stellen, en het beheer van de contracten in verband met de diensten. Op basis van de verstrekte informatie, en, zodra het contract is ingegaan, en na het interview met onze professionals, zal een profiel worden aangemaakt met als enig doel het vinden mensen die op dezelfde golflengte zitten en om in voorkomende gevallen ontmoetingen te organiseren.
Legitimatie: De toestemming van de Gebruiker inzake de eerste registratie en vervolgens het uitvoeren van het contract voor de levering van diensten, indien van toepassing.
Bewaartijd: In geval u geen dienst inhuurt, zullen uw persoonlijke informatie en profielinformatie worden verwijderd en, in geval u alsnog een dienst in wilt huren, dient u de persoonlijke informatie opnieuw in te voeren. In geval van het afsluiten van een contract worden uw persoonlijke gegevens bewaard gedurende de contractuele relatie, na beëindiging worden ze bewaard overeenkomstig de wettelijke termijn om in voorkomende gevallen verantwoording af te kunnen leggen.

Verplichting om uw persoonlijke gegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet nakomen ervan.

Voor het verstrekken van persoonlijke gegevens en het inhuren van onze diensten via onze website is een minimumleeftijd van 14 jaar vereist en, in voorkomende gevallen, dient u te beschikken over een de juridisch bevoegdheid om contracten af te sluiten. Uitzonderingen zijn diensten waarvan wordt aangegeven dat ze verboden zijn voor personen jonger dan 18 jaar.

De informatie die wij vragen is passend, relevant en strikt noodzakelijk voor het doel waarvoor deze wordt verzameld. Het is in geen geval verplicht om deze informatie aan ons te verstrekken. De gegevens op de betreffende formulieren, die in voorkomende gevallen verplicht zijn moeten evenwel worden beantwoord om te kunnen voldoen aan het doel van uw verzoek en de levering van de diensten.

Wij behouden ons in ieder geval het recht voor om uw persoonsgegevens al dan niet in onze databases op te nemen in verband met het uitvoeren van werkzaamheden.

Nauwkeurigheid van persoonlijke gegevens

De Gebruiker stemt er in ieder geval mee in om waarheidsgetrouwe en nauwkeurige persoonlijke informatie te verstrekken inzake zijn persoonlijke gegevens op het registratieformulier en in de/het interview(s) waaraan hij/zij deelneemt in verband met het verzamelen van aanvullende persoonlijke informatie. De waarheidsgetrouwheid, volledigheid, nauwkeurigheid, tijdigheid en authenticiteit van de informatie en de persoonlijke gegevens die door de Gebruiker verstrekt zijn worden verondersteld waar te zijn. Dientengevolge is de GEBRUIKER als enige verantwoordelijk voor enige directe of indirecte schade, of een verlies wat geleden is door ons of een derde partij, indien de formulieren zijn ingevuld met valse, onjuiste, onvolledige of verouderde gegevens, of gegevens van anderen.

3. ONTVANGERS VAN UW GEGEVENS

Uw persoonlijke gegevens zijn vertrouwelijk en worden daarom niet overgedragen aan derden, behalve als we daar wettelijke toe gedwongen worden.

Op het moment dat u een gebruiker van de website wordt en diensten inhuurt kan de informatie in uw profiel zichtbaar zijn voor gebruikers met wie deze compatibel is. Er vindt geen internationale overdracht plaats van uw persoonlijke gegevens.

4. RECHTEN MET BETREKKING TOT UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

Iedereen kan een eerder verleende toestemming voor de verwerking van zijn gegevens op elk moment intrekken. De intrekking van deze toestemming zal in geen geval de conditionering van het abonnement of de eerder voortgebrachte relaties beïnvloeden.

U kunt de volgende rechten uitoefenen:

Toegang of rectificatie vragen tot uw persoonlijke gegevens indien deze niet kloppen.

Om verwijdering van gegevens vragen als u bijvoorbeeld de gegevens niet langer nodig heeft voor de doeleinden waarvoor ze verzameld waren.

Onder bepaalde omstandigheden vragen om beperking van de verwerking van uw gegevens.

Bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

Om de overdracht van gegevens vragen in gevallen waarin de reglementen voorzien.

In geval van toegekende rechten in de toepasselijke regelgeving.

Waar en hoe kunt u uw Rechten opvragen? Door te schrijven of e-mailen naar de verantwoordelijke (aangegeven in sectie A) met de vermelding van “Persoonlijke gegevens” en het recht wat u uitgevoerd wenst te hebben met betrekking tot welke

specifieke persoonsgegevens.

In geval van onenigheid met het bedrijf met betrekking tot de verwerking van uw gegevens kunt u een claim indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens.

5. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Om de beveiliging van uw persoonlijke gegevens te waarborgen willen we u graag mededelen dat we alle technische en organisatorische maatregelen hebben genomen die nodig zijn om de veiligheid van de persoonlijke gegevens te garanderen die zijn verstrekt met betrekking tot de wijziging, het verlies en ongeautoriseerde toegang of verwerking.

6. ACTUALISERING VAN UW GEGEVENS

Het is belangrijk dat u ons op de hoogte houdt van veranderingen in uw persoonlijke gegevens zodat wij deze actueel kunnen houden. Anders kunnen we niet instaan voor de juistheid ervan.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid waar het gaat om persoonlijke gegevens die u aan derden kunt verstrekken via de links op onze website.

Dit privacybeleid is aangepast in 2019. We kunnen dit privacybeleid wijzigen om aan te sluiten bij veranderingen die zich voordoen op onze website en als gevolg van wetgevende of jurisprudentiële wijzigingen inzake persoonlijke gegevens, reden waarom het goed is om op de hoogte te blijven van het privacybeleid, elke keer dat u ons informatie verstrekt via deze website.

D. – Verantwoordelijkheden

We willen de gebruikers van deze Website een service van een zo hoog mogelijke kwaliteit aanbieden en zijn zo zorgvuldig mogelijk bij de uitvoering ervan, evenals met de gebruikte technologische middelen. We zijn echter niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van virussen en andere elementen die de computersystemen van de gebruikers op enigerlei wijze zouden kunnen beschadigen.

We garanderen geen continue en ononderbroken dienstverlening.
Het is de GEBRUIKER verboden om dusdanige acties op onze website te ondernemen die een excessieve overbelasting van onze computersystemen veroorzaken en de werking verstoren, evenals het verspreiden van virussen, of de installatie van robots, of software die de normale werking van onze website verandert, of schade toe kan brengen aan onze computersystemen.

De GEBRUIKER neemt alle verantwoordelijkheid op zich die voortvloeit uit het gebruik van onze website. De GEBRUIKER onderkent dat hij alle informatie met betrekking tot de gebruiksvoorwaarden van onze website heeft begrepen, en dat deze voldoende zijn om fouten te voorkomen, reden waarom hij deze gebruiksvoorwaarden integraal en uitdrukkelijk aanvaardt.

 

Download ons privacybeleid


Cookies

Meer informatie?

Neem contact met ons op via mail