Algemene Voorwaarden

ARTIKEL 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Relatiebemiddeling: dienstverlening gericht op bemiddeling, training dan wel coaching en advies op het gebied van relaties, gericht op het duurzaam samenbrengen van alleenstaanden;
 2. PM (dan wel PM); de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Personal Matchmaker B.V.;
 3. Cliënt(e): de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een overeenkomst sluit met PM;
 4. Overeenkomst: de schriftelijke overeenkomst (met betrekking tot Relatiebemiddeling) tussen de Cliënt(e) en PM;
 5. Contactmogelijkheid: de door PM geboden mogelijkheid aan de Cliënt(e) om contact op te nemen met een potentiële partner. Onder een contactmogelijkheid wordt mede verstaan een groepsmatige kennismakingsbijeenkomst van Cliënt(e)en;
 6. Kandidaat (Kandidaten) / lid (Leden): de natuurlijk persoon die zich heeft ingeschreven bij het netwerk van PM;
 7. Honorarium: de kosten die PM in rekening brengt bij Cliënt(e) voor de uitvoering van de Overeenkomst.

ARTIKEL 2 – Toepassing Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst en eventuele bijlagen die PM met Cliënt(e) heeft gesloten. PM heeft deze Algemene Voorwaarden voor of bij het sluiten van de Overeenkomst aan de Cliënt(e) ter hand gesteld.
 2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts toegestaan, indien hiervan schriftelijk is afgeweken en PM daarmee heeft ingestemd.

Artikel 3 – Informatie & Evaluatie

 1. PM verschaft Cliënt(e) vóór het sluiten van de Overeenkomst schriftelijk of elektronisch informatie over:
  A. de door PM aangeboden vorm(en) van relatiebemiddeling;
  B. de duur van de Overeenkomst;
  C. de te hanteren werkwijze;
  D. het door de Cliënt(e) te betalen tarief.
 2. De informatie bedoeld in lid 1 dient de Cliënt(e) een goed beeld te geven van hetgeen hij/zij aan diensten van PM mag verwachten. PM evalueert het verloop van de bemiddeling regelmatig met de Cliënt(e).

Artikel 4 – Telefonische Kennismaking

Het eerste kennismakingsgesprek tussen PM en de Cliënt(e) is telefonische en duurt maximaal een half uur.

Artikel 5 – De Overeenkomst

De overeenkomst komt schriftelijk dan wel elektronisch tot stand en is voorzien van een datum waarop de dienstverlening begint. In een elektronische omgeving is de Overeenkomst pas gesloten wanneer de Cliënt(e) de bevestiging van totstandkoming van de Overeenkomst heeft ontvangen.

Artikel 6 – Annuleringsperiode

De Cliënt(e) heeft het recht om de Overeenkomst binnen veertien dagen na datum ondertekening van de Overeenkomst kosteloos te annuleren. Deze wettelijke bedenktermijn kan door PM niet worden uitgesloten. Indien PM op verzoek van de Cliënt(e) al tijdens deze bedenktermijn aanvangt met haar werkzaamheden, is PM in geval van annulering door Cliënt(e) gerechtigd een vergoeding voor de door PM reeds verrichtte werkzaamheden te vragen aan Cliënt(e), welke vergoeding Cliënt(e) aan PM dient te betalen binnen de daarvoor gestelde termijn.

Artikel 7 – Duur en beëindiging Overeenkomst

 1. De Overeenkomst wordt gesloten voor een bepaalde tijd. Indien de Cliënt(e) de Overeenkomst voortijdig opzegt, na de annuleringstermijn zoals genoemd in artikel 6 maar vóór de einddatum van de Overeenkomst, is hij/zij aan de PM verschuldigd het inschrijfgeld, de administratiekosten en de overige contractueel overeengekomen kosten.
 2. De opdracht aan PM is volbracht als de looptijd van de Overeenkomst is verstreken.
 3. Indien en voor zolang Cliënt(e) tijdens de looptijd van de Overeenkomst een relatie aangaat, al dan niet via dan wel door PM, deelt hij/zij dat mee aan PM en zal de bemiddeling door PM worden opgeschort voor de duur van die relatie. Cliënt(e) kan gedurende die periode geen rechten aan de Overeenkomst ontlenen en heeft geen recht op terugbetaling van betaalde gelden. De voornoemde opschorting heeft geen invloed op de duur van de Overeenkomst en schort niet de Overeenkomst op. De dienstverlening van PM eindigt in ieder geval met het verstrijken van de looptijd van de Overeenkomst.

Artikel 8 – Zorgplicht van PM

PM verplicht zich ten opzichte van Cliënt(e) bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed relatiebemiddelingsbureau in acht te nemen. Daartoe:

 1. bedient PM zich van vakbekwame medewerkers en door haar in te schakelen personen;
 2. hanteert PM in geval van relatiebemiddeling een passende selectie en biedt het een redelijk aantal Contactmogelijkheden, afhankelijk van de gerechtvaardigde verwachtingen van Cliënt(e), de bij het intakegesprek verstrekte informatie, de brochures en de opgestelde profielschets en de beschikbaarheid van Kandidaten.

Artikel 9 – Betalingsverplichting van de Cliënt(e)

 1. Cliënt(e) is verplicht de declaratie(s) van PM tijdig te betalen.
 2. Indien Cliënt(e) de declaratie van PM niet volledig dan wel niet tijdig betaalt, is Cliënt(e) van rechtswege in verzuim en is Cliënt(e) over het opeisbare bedrag de wettelijke rente ex artikel 6:119 (a) van het Burgerlijk Wetboek (BW) verschuldigd, zonder eerdere aanzegging. Cliënt(e) is eveneens aansprakelijk voor alle (buiten)gerechtelijke kosten die PM dient te maken ter voldoening van haar declaratie, welke kosten minimaal € 750,- bedragen.
 3. Ontvangen betalingen strekken eerst in mindering op de kosten, vervolgens de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.
 4. PM heeft geen restitutiebeleid.
 5. Indien Cliënt(e) een verplichting jegens PM niet dan wel niet tijdig nakomt, heeft PM het recht naast de mogelijkheid van het treffen van invorderingsmaatregelen, de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) te staken totdat de betaling is ontvangen dan wel het recht om de Overeenkomst eenzijdig op te zeggen, zonder inachtneming van een opzegtermijn en zonder schadeplichtig te zijn jegena Cliënt(e) dan wel zonder enige (terugbetalings)verplichting te hebben jegens Cliënt(e).

Artikel 10 – Overige verplichtingen van de Cliënt(e)

 1. Het is Cliënt(e) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PM niet toegestaan inbreuk te maken op auteursrechten, octrooirechten en intellectuele eigendomsrechten van PM dan wel door of namens PM geproduceerde adviezen, overeenkomsten, andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, zulks op straffe van een direct opeisbare boete van € 25.000,- voor iedere overtreding en € 500,- voor iedere dag(deel) dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van PM naast de boete (volledige) schadevergoeding en/of nakoming te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van PM.
 2. PM is niet aansprakelijk jegens Cliënt(e) voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat is uitgegaan van onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. PM is op generlei wijze jegens Cliënt(e) aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst.
 4. PM is jegens Cliënt(e) niet aansprakelijk voor direct of indirecte schade, daaronder begrepen maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen, (im)materiele schade.
 5. PM kan bij de uitvoering van de Overeenkomst derden inschakelen. Tenzij tussen PM en Cliënt(e) anders schriftelijk is overeengekomen, draagt Cliënt(e) kosten van door PM ingeschakelde derde(n) en zal voor tijdige betaling zorg dragen. PM is niet aansprakelijk voor eventuele tekortkomingen van met betrekking tot de Overeenkomst door derde(en) uitgevoerde werkzaamheden. De werking van artikel 6:76 Burgerlijk Wetboek (BW) is uitgesloten.
 6. PM is niet aansprakelijk jegens Cliënt(e) voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden en/of beschadigd ontvangen berichten in het dataverkeer.
 7. Iedere aansprakelijk van PM voortvloeiende uit een onrechtmatige daad of die gebaseerd is op enige andere rechtsgrond, voor zover de aansprakelijk niet is afgewezen in deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, is beperkt tot het door de aansprakelijkheidsverzekeraar van PM uit te keren bedrag. Indien de aansprakelijkheidsverzekeraar van PM niet tot uitkering overgaat dan wel PM geen verzekering heeft afgesloten, is iedere aansprakelijkheid van PM beperkt tot een maximumbedrag van € 2.500,-.
 8. Cliënt(e) verplicht zich tot correct gedrag tegenover PM en de in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst aan de Cliënt(e) voorgestelde Kandidaten.
 9. Cliënt(e) is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot persoonlijke gegevens van Kandidaten en alle persoonsgegevens waarvan Cliënt(e) kennis neemt in het kader van de Overeenkomst en vrijwaart PM voor aanspraken van derden als aansprakelijkheid ontstaat wegens schending van de geheimhoudingsplicht door Cliënt(e).
 10. Cliënt(e) verbindt zich tot medewerking aan de dienstverlening van PM. Dit betekent onder meer dat Cliënt(e), nadat een Contactmogelijkheid is gerealiseerd, daadwerkelijk binnen een redelijke termijn tot kennismaking zal overgaan als de voorgestelde kandidaat dat ook wil. Daarna laat Cliënt(e) PM binnen een redelijke termijn weten of al dan niet een volgende Contactmogelijkheid wordt verwacht.

Artikel 11 – Einde en ontbinding van de Overeenkomst

 1. De Overeenkomst eindigt per de einddatum van rechtswege. Indien Cliënt(e) de Overeenkomst wenst voort te zetten, dient Cliënt(e) een maand voor de einddatum dat kenbaar te maken bij PM, waarna partijen met elkaar in overleg zullen treden over de duur en de condities van de opvolgende Overeenkomst.
 2. Wanneer een partij de Overeenkomst niet dan wel niet tijdig dan wel niet volledig nakomt, is de wederpartij bevoegd de Overeenkomst direct (buiten)gerechtelijk te ontbinden. Ontbinding door Cliënt(e) ontslaat hem/haar niet van het betalingsverplichting jegens PM. PM is jegens Cliënt(e) niet aansprakelijk op welke grondslag en hoe ook genaamd indien Cliënt(e) de ontbinding van de Overeenkomst inroept.

Artikel 12 – Klachten

 1. Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst en over de bescherming van persoonsgegevens moeten schriftelijk bij PM worden ingediend. PM dient binnen een maand inhoudelijk op de klacht te reageren.

Artikel 13 – Rechts- en forumkeuze

Op deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot de Overeenkomst en deze Algemene Voorwaarden zullen aan de bevoegde rechter in Nederland worden voorgelegd.

Toevoeging Algemene Voorwaarden

Aantal voorstellen

Het aantal voorstellen dat u kunt verwachten is afhankelijk van uw wensen en wie u bent en de beschikbare Kandidaten. Voor de één kunnen we binnen een week een nieuw voorstel doen, de ander moet wel eens enkele maanden geduld hebben. Wilt u vooraf weten wat er voor u mogelijk is? Neem contact op via contact@personalmatchmaker.eu

Kosten bij annulering binnen afkoelingsperiode

Na ontvangst van uw inschrijving start onze overeenkomst en gaan wij direct voor u aan de slag. Mocht u de overeenkomst binnen de wettelijke afkoelingsperiode van 14 dagen annuleren, dan brengen wij alleen de volgende kosten in rekening van € 250,-

Kosten niet doorgaan intakegesprek

Voor een intakegesprek houden wij tijd vrij en treffen we de nodige voorbereidingen. Zegt u het intakegesprek korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip af, dan brengen we hier € 250,- voor in rekening.

 

Download ons privacybeleid